ADR- y

GOLD MEDAL
39th International Exhibition
of Inventions of Geneva
In the category of Protection of the Environment – Energy. (April, 2011) Geneva, Switzerland


Świadomość bioelektryczna

Promieniowanie pola elektromagnetycznego (PEM) występuje powszechnie w przyrodzie. Naturalnym jego źródłem jest Kosmos, Słońce, Ziemia oraz wyładowania atmosferyczne. Jest ono jednak również wytwarzanie przez wszelkie instalacje i urządzenia elektryczne.

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest polem wytworzonym przez ładunki elektryczne, jest kombinacją pola elektrycznego i magnetycznego. Źródłem pola elektrycznego są stacjonarne ładunki elektryczne, natomiast pole magnetyczne jest związane z ruchem ładunków elektrycznych (prądem elektrycznym).
Promieniowanie elektromagnetyczne jest to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Ma ono charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna E i magnetyczna B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali.
- Szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka ciągle jest badany przez naukowców i lekarzy.
- Naukowcy z Karolinska Institute w Sztokholmie dowiedli, że fale elektromagnetyczne dezorientują pracę systemu immunologicznego.
- Opracowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego raporty potwierdzają negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na nasz organizm. Parlament uchwalił rezolucję nakazującą określanie norm ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne według czynników biologicznych, a nie jak to było dotychczas tylko termicznych.


W procesie ewolucji nasz organizm przystosował się częściowo do promieniowania wytwarzanego przez naturalne źródła. Jednakże w wyniku rozwoju cywilizacji pojawiły się rozproszone sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego.
Prąd elektryczny płynący przez przewody wytwarza zarówno pole elektryczne jak i magnetyczne w przestrzeni okalającej przewody oraz urządzenia odbiorcze. Z gwałtownym rozwojem technologii elektrycznych, elektronicznych i komunikacyjnych jesteśmy coraz bardziej narażeni na działanie pól elektrycznych i magnetycznych.
 Codzienne używanie urządzeń elektrycznych domowego użytku i bardzo szybki rozwój telekomunikacji, a więc Internetu, systemów telefonii komórkowej i nawigacji satelitarnej (GPS), jest źródłem “smogu elektromagnetycznego”. Jesteśmy dzisiaj narażeni na większe promieniowanie niż zaledwie 100 lat temu.

Otaczające nas pole elektromagnetyczne charakteryzuje się przypadkowym rozkładem zarówno natężenia jak i częstotliwości, na dodatek, często występują trudne do przewidzenia impulsy tego pola. Mamy więc do czynienia ze “smogiem elektromagnetycznym”, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. W ciele człowieka występują w naturalny sposób prądy elektryczne związane z czynnościami życiowymi.Ogólnie można powiedzieć, że przekazywanie sygnałów nerwowych oraz reakcje biochemiczne związane z trawieniem, czynnościami mózgu itp. należą do procesów elektrycznych. Należy również zauważyć, że długo czasowe działanie PEM, nawet o małym natężeniu, może powodować złe samopoczucie.
PEM dzielimy zwykle na pole elektryczne i magnetyczne statyczne oraz o niskiej częstotliwości (o częstotliwościach f≤100 kHz, pochodzące od linii wysokiego napięcia, domowych urządzeń elektrycznych, komputerów itp.) i pola o wysokich częstotliwościach, lub częstotliwościach radiowych (f< ~100 GHz), których głównymi źródłami są radio, telewizja, telefonia komórkowa, radar, grzejniki indukcyjne itp.

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) odgrywa istotną rolę w długo czasowym przechowywaniu informacji, związanych z instrukcjami dotyczącymi rozwoju i funkcjonowania wszystkich żywych organizmów – jest nośnikiem informacji genetycznej. DNA jest niszczone przez czynniki endo- iegzogenne a następnie regenerowane przez enzymy. Uszkodzenia DNA mogą jednak akumulować i prowadzić do śmierci komórek lub nowotworów.

 Uszkodzenia DNA polegają przede wszystkim na przerwaniu łańcuchów helisyi usieciowaniu. Czynniki endogenne, takie jak wolne rodniki, wytwarzane w procesach mitochondrialnego oddychania i przemiany materii są odpowiedzialne za przerwanie łańcuchów helisy. Uszkodzenia DNA mogą być również wywołane przez promieniowanie jonizujące oraz niejonizujące atakże przez czynniki chemiczne. Istnieje wiele publikacji na temat wpływu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na DNA istrukturę chromosomów.

W ostatnich latach okazało się, że cykldzień-noc, związany z obrotem Ziemi dookoła naszego Słońca, możeodgrywać istotną rolę w procesie „naprawiania” DNA w komórkach.

Cykl komórkowy jest związany z rytmem całodobowym na poziomie molekularnym tak, że procesy syntezy protein i replikacji DNA mają większą wydajność wcyklu nocnym. Zegar biologiczny powoduje również, że procesy„naprawiania” DNA przebiegają głównie w czasie nocnym.
Nie ma wtedyświatła słonecznego, którego promieniowanie ultrafioletowe uszkadza DNA,a aktywne produkty przemiany materii, które prowadzą również do uszkodzenia DNA, są zminimalizowane.
 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych